Skip to main content

El nostre codi ètic

  1. Limitació de mandats

Les regidores i regidors de la candidatura podran exercir el càrrec durant un màxim de dos mandats consecutius.

  1. Limitació de sous

Com a norma general, les regidores i regidors renunciaran al sou que els correspongui com a càrrecs electes i mantindran la seva situació laboral prèvia. En el cas que es dediquin de forma parcial o exclusiva a la tasca institucional, rebran un sou equivalent com a màxim a tres vegades el Salari Mínim Interprofessional en cas d’estar al govern, i de dues vegades i mitja en cas d’estar a l’oposició.

  1. No duplicitat de càrrecs

Les regidores i regidors de la candidatura no tindran duplicitat de càrrecs en altres institucions, organitzacions polítiques o associacions, excepte aquells que derivin directament de l’activitat municipal, com és el cas del Consell Comarcal o la Diputació.

  1. Transparència en els comptes i l’acció política

La candidatura es dotarà de mecanismes per garantir la màxima transparència en la seva gestió interna, i anualment donarà compte públicament del seu balanç econòmic i activitat. Es farà pública l’agenda diària del grup municipal.

  1. Presa de decisions oberta i assembleària

Els posicionaments i línies d’acció de la candidatura es decidiran de forma assembleària, i s’habilitaran canals de participació oberts a la ciutadania i el teixit associatiu per a discutir les qüestions més rellevants de l’acció institucional.

  1. Revocabilitat de l’acta de càrrec electe

La posició de les regidores i regidors serà coherent amb el contingut del programa electoral de la candidatura i amb les decisions que es prenguin de forma assembleària, i es podran celebrar assemblees per a revocar els càrrecs electes si mai aquesta coherència queda qüestionada en alguna votació o posicionament públic.

  1. No es faran crèdits amb entitats bancàries

 La candidatura mantindrà la independència financera i no demanarà crèdits bancaris per a realitzar la campanya electoral. S’apostarà per l’autogestió i els fons es gestionaran amb entitats de finances ètiques i cooperatives.

  1. Renúncia a regals i privilegis 

Les regidores i regidors renunciaran a qualsevol privilegi o obsequi que puguin rebre per part de persones, institucions o empreses pel fet de ser càrrecs electes, excepte aquells recursos o eines relacionades directament amb l’acció de govern. D’aquesta manera es volen evitar pràctiques que puguin perseguir una contraprestació, un canvi de posicionament polític o un tracte de favor.

  1. Limitació dels càrrecs de lliure designació

Les persones que ocupin els càrrecs de lliure designació seran escollits de manera assembleària a través d’un procés públic i transparent. Tindran limitats el sou i els mandats en els mateixos termes que les regidores i regidors. Periòdicament donaran compte públicament de la seva tasca, i podran ser cessats en cas d’incompliment del codi ètic o mala gestió.

  1. Retorn social dels recursos

S’habilitaran mecanismes perquè, anualment, una part dels recursos institucionals de la candidatura puguin utilitzar-se per a finançar iniciatives i projectes socials de la ciutat.