Skip to main content

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones i associacions
signants que les seves dades s’incorporaran a un fitxer informatitzat
sota la responsabilitat de Guanyem Girona amb l’objectiu únic de
difondre o impulsar activitats derivades de la signatura d’aquest
manifest. Els signants podran accedir a les seves dades,
rectificar-les, cancel·lar-les, i també oposar-se al seu tractament o
cessió, a través del correu electrònic info@guanyemgirona.cat